Regulamin

L

§ 1. Strony transakcji

 1. Usługodawca prowadzący działalność pod firmą “VIDMO sp z o.o.”, NIP 9512514824, REGON 388250420, Adres siedziby ul. Królowej Marysieńki 66, 02-954 Warszawa  (dalej: „Sklep”), jest właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://www.sheeya.com.pl  (dalej: „Strona internetowa”) stanowiącego system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającego świadczenie usług polegających na możliwości nabywania Usług (jak zdefiniowano poniżej).
 2. Osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (w tym działające w formie spółki cywilnej) lub spółki prawa handlowego dokonujące zakupów za pośrednictwem Strony internetowej (dalej: „Nabywcy”) oświadczają, że dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży Towarów za pośrednictwem Strony internetowej jest Sklep.
 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady nabywania Usług i składania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej, zasady przyjmowania i realizacji (dostawy) zamówionych Usług oraz koszty z tym związane, regulacje związane ze zwrotem Usług oraz prawa i obowiązki stron zawartej umowy sprzedaży, w tym prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej niezgodności Usług z umową.
 
§ 2. Kontakt ze sprzedawcą
 
Adres pocztowy: ul. Królowej Marysieńki 66, 02-954 Warszawa
Adres e-mail: kolodziejczyk.treningi@gmail.com
 
§ 3. Konto
 
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz na Stronie Internetowej. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kolodziejczyk.all@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta.
 

§ 4. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży zawieranych przez Nabywców za pośrednictwem Strony internetowej są:
  1. Materiały edukacyjne: w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio i/lub nagrań wideo, konsultacji świadczonych drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
  2. Pakiet prowadzenie-online: pakiet zawierający rozpisany indywidualnie trening oraz żywieniowy. Pakiet obejmuje wszelkie modyfikacje planów w trakcie współpracy, stały kontakt z osobą prowadzącą, monitorowanie efektów, a następnie ich analiza.
 2. Dokładny opis Usług znajduje się na Stronie internetowej. Sklep zastrzega sobie prawo modyfikacji dokładnej zawartości Usług oraz cen Usług, która to okoliczność będzie zawsze wskazana na Stronie internetowej. Jakakolwiek modyfikacja w powyższym zakresie nie wpłynie na prawa Nabywców, które uzyskali oni na podstawie zawartych przez przedmiotowymi zmianami umów.
 3. Nabywca oświadcza, że wykorzysta Usługę wyłącznie na własny użytek, z wyłączeniem celów komercyjnych. Nabywca, nabywając Usługę oświadcza, że jest świadom, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla niego.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie Sklepu nie będzie miało wpływu na prawa Nabywców, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

§ 5. Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę w Sklepie musi zostać potwierdzone przez Sklep w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Nabywcą, a Sklepem.
 2. Niepotwierdzone przez Sklep zamówienie może zostać anulowane przez Sklep w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji z uwagi na nieprzekazanie przez Nabywcę niezbędnych danych kontaktowych lub adresu kontaktowego w celu przekazania zamówionych Usług, w braku dostępności wybranego przez Nabywcę Towaru lub braku odpowiedzi Nabywcy na pytania Sklepu dotyczące dokonanego zamówienia, niezbędne do jego realizacji (ważna przyczyna), w szczególności kwestie związane z limitem zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Anulowanie zamówienia w formie komunikatu zostanie wysłane pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z jednoczesnym wskazaniem ważnych przyczyn anulowania zamówienia.
 3. Pomiędzy stronami nie zostaje zawarta umowa sprzedaży, ani żadna inna umowa cywilno-prawna, do momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia Nabywcy i jego potwierdzenia przez Sklep.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej, z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem, z tym, że Sklep może od umowy odstąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, 7-dniowego terminu, wyznaczonego Nabywcy, w następstwie dopuszczenia się przez tego ostatniego zwłoki w wykonaniu zobowiązania poprzez brak zapłaty należnego wynagrodzenia. W przypadku braku dostępności zakupionego przez Nabywcę Towaru, Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę o zaistniałej okoliczności, pozostawiając mu wybór pomiędzy żądaniem zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia oraz odstąpieniem od umowy i odzyskaniem wpłaconej kwoty pieniężnej.

§ 6. Termin realizacji

 1. Czas realizacji to czas, który liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do chwili wysłania zamówienia do Nabywcy, przy czym przy liczeniu czasu realizacji zamówienia uwzględnia się wyłącznie dni robocze.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w sytuacjach niezależnych od Sklepu. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

§ 7. Dostawa Usług, korzystanie z Usług

 1. Zamówione Usługi dostarczane są w formie elektronicznej, poprzez przesłanie określonych dokumentów z Usługą na wskazany przez Nabywcę adres e-mail bądź w inny sposób ustalony wcześniej między Nabywcą, a Sprzedawcą.
 2. Zamówione przez Nabywcę Usługi są mu udostępniane w formie treści cyfrowych i/lub dostępu do określonych treści na Stronie internetowej, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu i/lub treści umieszczonych na Stronie internetowej. W konsekwencji powyższego, brak faktycznego wykorzystania treści przez Nabywcę (brak zapoznania się z nimi lub też wykorzystania ich zgodnie z treścią zaleceń) nie uprawnia Nabywcy do zwrotu kwot uiszczonych na podstawie zamówienia.


§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zgodnie z PKU,  Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sklepu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w art. 33art. 34 ust. 2 i art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:
 3. objęcia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 4. zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
 5. Niezależnie od ust. 1 i 2 powyżej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czy też o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Mając na uwadze, że przedmiotem umów zawieranych za pośrednictwem Strony internetowej są Usługi, jak opisane w §2 Regulaminu, które można uznać pod wieloma aspektami, za usługi o których mowa w ust. 3 powyżej, przede wszystkim z uwagi na ich cyfrowy charakter, w określonych okolicznościach brak zapisania na nośniku materialnym, a jeśli zapisane są na takim nośniku, Nabywca uzyskuje pełen dostęp do ich treści, gdzie odstąpienie od umowy sprzedaży umożliwiałoby pełne skorzystanie z Usługi oraz odstąpienie od umowy, uzyskując całkowity zwrot uiszczonej ceny oraz mając na uwadze, że świadczenie Usług odbywa się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia od umów sprzedaży zawieranych ze Sklepem nie przysługuje Nabywcom.
 7. Względem nabywanych za pośrednictwem Strony internetowej Usług, co do których prawo odstąpienia od umowy nie zostało wyłączone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, gdy nabyta Usługa została objęta promocją lub rabatem, w razie odstąpienia od umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Nabywca nie będący Uprawnionym, zobowiązany jest do jednoczesnej zapłaty kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną Usługi przed promocją lub rabatem oraz ceną Usługi po cenie promocyjnej lub po rabacie.
 8. W sytuacji opisanej w ust. 5 powyżej, kara umowna zostanie potrącona z kwotą należną Nabywcy z tytułu odstąpienia od umowy, na co Nabywca wyraża zgodę.

 

§ 9. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi i gwarancji

 1. Sklep odpowiada wyłącznie za dostarczenie Usługi, zgodnej z ofertą handlową wskazaną na Stronie internetowej.
 2. Sklep nie odpowiada za sposób wykorzystania Usług, zastosowanie się Nabywców do wskazówek i wiedzy zawartej w przekazywanych Nabywcom Usługach oraz efekty po stronie Nabywców.

 

§ 10. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.